حاشيه ديدار ملوان – پرسپوليس 5

کريم باقري که همراه پرسپوليس به انزلي رفته است در جايگاه ويژه ورزشگاه تختي حضور پيدا کرد.

* عزيز محمدي رئيس سازمان ليگ وقتي در کنار زمين حضور پيدا کرد.

* به هنگام گرم کردن پرسپوليسي ها دوبار توپ بين تماشاگران ملوان افتاد و وقتي تدارکات پرسپوليس براي پس گرفتن توپ ها نزد آنها رفت، توپ را ندادند و به سمت او سنگ پرتاب کردند. تدارکات پرسپوليس هم اين موضوع را به حالت اعتراض به نماينده فدراسيون اعلام کرد.

* هواداران پرسپوليس سيروس قايقران را تشويق کردند.

*پلاکارد بزرگي با نوشته: “شير مردان انزلي 90 دقيقه پرسپوليس را در قفس حبس کنيد ” در ورزشگاه نصب شده است.

* ماموران آتش نشاني هم در ورزشگاه حضور دارند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.