بنـاها و ديدني هاي بندرانزلي

بنـاها و ديدني هاي بندرانزلي

بندرانزلي از گذشته هاي نه چندان دور به علت مستعد بودن زمين آن يكي از مراگز توليد مركبات  وانواع گل بوده است و آنچنانكه توجه همه سياحان وشخصيت هاي خارجي  و ايراني  كه از طريق انزلي بين ايران و اروپا مسافرت ميكردند .جلب كرده  و در ده ها سفرنامه وكتاب خاطرات آنها از باغات ميوه وگل هاي انزلي سخن ها گفته اند  . (( مادام كارلاسرنا )) كه در سال 1877 ميلادي 1256 شمسي از انزلي ديدن كرده مي نويسد  :  ( انزلي نظاره گاهي است كه طبيعت نقشهاي بديع درآن آفريده است .آب و هوا وآسمانش ياد آور  (( ناپل )) است .

ميوه هايش وگل  وگياهش در حد وفور است ، باغهاي زيبا دارد كه درديوارهاي بلند محصور است .

درختهاي نارنج و پرتقال خانه ها در بلندي يا بلوط  و سپيدار رقابت ميكند  . عطر گلها و شكوفه هاي اين درختان تا دوردست درفضا پراكنده ميشود و چنان قوي است كه آدمي را مست و دچار رخوت ميكند .

روزي كه براي ديدن يك خانواده محلي رفته بودم يكصد زن را ديدم كه به دوردرخت نارنج و بوتهگل  سرخ گرد آمده بودند  وبرگهاي گل سرخ را براي تهيه گلاب  وبهارنارنج را براي مربا مي چيدند .

اين خلاصه اي از نوشته يك جهانگرد است  و مشتي از خروار  كه به قول احمدشاه در حين عبور از انزالي گفته است :  ( اينجا بهشت روي زمين است ، بهشت همين جاست )

آري خداي بزرگ ، آنچه زيبائي در طبيعت وجود داشت به انزلي و مردم آن بخشيده كه ساحل درياي آن فرح بخش است . در زمستان امواج خروشانش ، سيلي بر سخره ها وكشتي ها و قايق ها مي نوازد و در تابستان  امواج بسياركوچك و كف آلودش بوسه برساحل مي زند .

One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.