دراگان اسكوچيچ انگار رفته رفته در انزلي جا مي‌افتد. با وجود نتايج نه چندان رضايتبخشي كه او در هفته‌هاي گذشته با ملوان كسب كرده بود اما در بازي