همانگونه که انتظار داشتیم امروز صبح و راس ساعت 11 کلیات واگذاری تیم ملوان به هدایتی انجام گرفت و طبق برنامه قبلی راس ساعت 18 (6) بعداز ظهر