نیروی دریایی با انتقال سهام ملوان به هدایتی موافقت کرد مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی گفت: آن طور که آذرگون رئیس تربیت بدنی نیروی دریایی اعلام کرد با پیشنهاد