فردا جلسه با بازيکنان ملوان ضيافت شام درودگر براي پيشکسوتان ملوان مشاور حسين هدايتي امشب پيشکسوتان باشگاه ملوان را به ميهماني شام دعوت کرده و فردا نيز با