پانزده دقیقه ی پایانی نیمه ی دوم بازی ملوان و پیکان . رضا کرمانشاهی ، داور چهارم تابلوی تعویض را به نشانه ی بیرون آمدن مهرداد اولادی از