سرمربي تيم ملي نوجوانان ايران به منظور برگزاري اردوي اين تيم از 26 بازيکن دعوت کرد. به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، اردوي تيم ملي نوجوانان از 23