بر خود دانستم که امروز نوشته ائی ناقابل برای بزرگان فوتبال انزلی و گیلان تقدیم کنم شاید آنهائی که جوانتراند و ستاره های بزرگ شهرو استانمان را نمی