احمد آهي در مورد شرايط بدني اش گفت: حدود 5 هفته از مسابقات دور بودم اما اکنون مصدوميتم رفع شده و روز گذشته بدون هيچ مشکلي در تمرينات