سيد جلال رافخايي در گفت و گویی در خصوص تساوي ملوان و سايپا در هفته بيست و نهم اظهار داشت: نيمه اول اصلا خوب نبوديم و برعکس تيم