به گزارش Malavan.ir و به نقل از سايت گل – فردا در انزلي فجر سپاسي به ميهماني ملواني مي رود كه طي دو سه هفته اخير بيدار شده