مديرعامل باشگاه بندرانزلي گفت: متاسفانه آقاي عابديني در اظهارنظر خود از ادبياتي زشت استفاده کرده که شايسته يک مدير در جايگاه ايشان نيست. صادق درودگر، مديرعامل باشگاه ملوان