بسمه تعالی ای قوی سپید ، غمت را به که و کجا فریاد کردی … به تو میگوییم فریادت را شنیدیم از فراز موج شکن  ٍ دیدیم در