پانزدهمین برنامه ی سکو ، طبق روال هر هفته ساعت 23:15 دقیقه ی پنجشنبه 30 آذر ماه 91 روی آنتن شبکه ی باران خواهد رفت .   در