اختصاصی سایت ملوان: صادق درودگر از معدود کسانی میباشد که از سه سال پیش جویای حال حمید غفاری هستند حمید غفاری از سال 1379 در پی حادثه رانندگی