وقتي بازي‌ هاي قهرماني نوجوانان آسيا در تهران برگزار مي‌ شد چند بازيكن تيم ايران چشم‌ ها را به خود خيره كردند . از جمله اين بازيكنان سعيد