داشت مسیر رشت به تهران را تخت گاز می آمد تا هنوز مهر امضای قرارداد مالکیتش بر ملوان خشک نشده ، تکلیف سرمربی اش را مشخص کند. او