آقای حسن زاده یادت هست 5 سال پیش در شهر شما که نزدیک شهر ما هست حق شما را پایمال کردن منظورم صندوقهای غیبی هستش آقای حسن زاده