براساس نتيجه قطعي شمارش آراي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حسن روحاني با 18 ميليون و 613 هزار و 329 راي از کل آرا ماخوذه در مرحله اول،