با سلام دیروز صبح خبری در رسانه ملی ما شبکه یک ایران پخش شد که جای بسی تامل داره! دیروز در برنامه ورزش و مردم آقای شفیع از