من وقتي اول دبيرستان بودم در ليگ بازي كردم. تازه 16 سالم شده بود كه براي ملوان و با تصميم احمدزاده به ميدان رفتم. روبين كازان، پارانانزه و