گزارش تلفات شدید و مرگ انبوه انواع ماهی در سوسر روگا ه تالاب انزلی

به گزارش محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز سه شنبه  چهارم مهر ماه ١٣٩۶هزاران ماهی مرده ونیز تعداد زیادی از ماهیانی که دچار تنش خفگی شده و از سطح آب اکسیژن گیری می کردند درناحیه  سوسر روگاه تالاب انزلی مشاهده شد .
بررسیهای کارشناسی انجام شده نشان میدهد که در مسیر مرگ ومیر ماهی, آب رودخانه ( روگا  ) فاقد اکسیژن بوده وفضای اطراف آن پر از بوی هیدروژن سولفوره بود .سوسر روگا یکی از رودخانه های خروجی تالاب انزلی است که بخشی از آب رودخانه های پیربازار و پسیخان و همچنین بخش زیادی از فاضلاب تصفیه نشده منطقه غازیان بندر انزلی به این رودخانه وارد میشود. نمونه برداری از آب رودخانه در محل تلفات ماهی برای تعیین مقدار غلظت اکسیژن محلول ومیزان هدایت الکتریک توسط کارشناسان شیمی آب پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی صورت گرفت ونتایج آنالیز نمونه آب نشان داده که غلظت اکسیژن محلول در سطح و عمق آب صفر ومیزان هدایت الکتریکی آب در سطح ۵۸/۲ ودر عمق ۵۷/۱۱ میکروزیمنس بر سانتیمتر بوده است .میزان بالای هدایت الکتریکی آب در عمق  حاکی از جریان آب معکوس در اعماق پایین , نزدیک بستر رودخانه میباشد .

تالاب 1

جریان معکوس آب در رودخان سبب بهم خوردن بستر رودخانه و وارد شدن مواد و گازهای انباشت شده به داخل آب میگردد .تغییرات جوی  که در شب قبل از این حادثه بوقوع پیوست انتقال گازهای احیایی مانند سولفید هیدروژن که بسرعت توسط اکسیژن محلول آب اکسیده میگردد شدت بخشید . کمبود اکسیژن همرمان بابالا رفتن گازهای سمی نظیر آمونیاک و سولفید هیدروژن سبب مرگ انواع گونه های ماهی حتی ماهی کاراس که مقاوم به کمبود اکشیژن محلول میبا شد گردید.

تالاب 2

بررسی  کارشناسان ماهی شناسی  پژوهشکده تراکم ماهیان مرده را در این قسمت حدود ۱۲۰۰۰ عدد در ۱۰۰۰ متر مربع در میان ماهیان تلف شده حضور ۱۵ گونه ماهی از ۴ خانواده را نشان داده است که سیم نما ۵۰%، کاراس ۱۴%، مخرج لوله ای ۱۲%، کپور معمولی۹% ، تیزکولی۷%، مروارید ماهی معمولی۵%، سایر گونه ها شامل اردک ماهی، امورنما، شاه کولی، گامبوزیا ، کفال پوزه باریک، ماهی سفید، سرخ باله ، سیاه ماهی و کپور علفخوار (جمعا ۳ درصد) اعلام نموده است. در این خصوص اطلاع رسانی لازم به ارگان های مسؤول انجام شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.