متن اساسنامه اتحاديه داوران فوتبال

متن کامل اين اساسنامه به شرح زير است :

ماده 1- تعريف :

در راستاي تحقق اهداف عالي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و سازماندهي فعاليت داوران فوتبال در ايران، اتحاديه داوران فوتبال که در اين اساسنامه به اختصار “اتحاديه” ناميده مي شود تحت نظارت فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي گردد. اعضاء اين اتحاديه ، داوران فوتبال حاضر در ليگ هاي فوتبال ايران و کليه داوران بازنشسته فوتبال مي باشند.

ماده 2- اهداف :

2.1- نمايندگي حقوق و منافع مشروع داوران فوتبال در فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران، سازمان ليگ، کنفدراسيون فوتبال آسيا و ساير ارگانهاي داخلي و بين المللي

2.2- ترويج و ارائه نقطه نظرات داوران در خصوص مسائل مربوط به فوتبال

2.3- مساعدت به “”داوران فوتبال” در بعد حرفه اي و شخصي و همفکري با آنان در جهت رفع مشکلات

2.4- مساعدت و همفکري به “داوران فوتبال”

2.6- ايجاد حسن رابطه بين اعضاء اتحاديه و گسترش اقدامات گروهي در جهت تسهيل گردش کار داوران عضو و کمک به کاهش هزينه‌هاي آنان با تمرکز بر اقدامات تخصصي ، تدوين روش‌ها و دستورالعمل‌هاي موثري که بنحوي با ارائه خدمات آنان ارتباط دارد

2.7- قبول داوري و حکميت و وساطت در حل اختلافات تخصصي و ايفاي نقش در پيشرفت‌هاي علمي و آموزشي و تخصصي داوران در ايران

2.8 – ارتباط با نهادهاي ورزشي داخلي و خارجي

2.9- ترويج اقدامات خيرخواهانه و افتخاري، حسن رفتار بين اعضاء، احترام، حرفه اي گري،انسجام و يکپارچگي مابين اعضاء و ديگران

2.10- ايجاد تسهيلات رفاهي براي اعضاء همچون ايجاد صندوق بازنشستگي ، بيمه هاي عمر، صندوق ذخيره و تعاوني مسکن و تعاوني چند منظوره براي اجراي برنامه‌هاي سرمايه گذاري.

ماده 3- وظايف و اختيارات اتحاديه :

3.1- استيفاي حقوق و خواست‌هاي مشروع و قانوني اعضاء

3.2- جمع‌آوري اطلاعات و بررسي و تحقيق درباره مشکلات و شناخت نيازها و اولويت‌هاي مربوط به اعضاء

3.3- بررسي و نيازسنجي در حوزه‌هاي مختلف بمنظور ارتقاء سطح عملکرد داوران

3.4- تدوين آئين‌نامه‌هاي انضباطي ومقررات مربوط به رسيدگي به شکايات از اعضاء اتحاديه

3.5- اقدام و پيگيري قانوني عليه افراد حقيقي و حقوقي فاقد صلاحيت تا نتيجه گيري نهائي.

3.6- انعقاد قراردادهاي جمعي به نمايندگي از اعضاء با ساير افراد و گروههاي مرتيط با فوتبال ، قانونمندي، حمايت از منافغ استخدامي، حرفه اي و شخصي داوران فوتبال

3.7- ارتباط با نهادهاي ورزشي داخلي و خارجي

3.8 – برقراري ارتباط تجاري پايدار با حمايت کنندگان مالي فوتبال

3.9 – معاضدت حقوقي به اعضاء اتحاديه

3.10 – کمک به اعضاء در انعقاد قراردادهاي استخدامي مناسب

3.11 – کمک در بيمه کردن اعضاء در مقابل حوادث و سوانح، اعطاي وام و حقوق بيکاري ، بازنشستگي و سختي کار

3.12 – کمک به اعضاء که بعد از بازنشستگي از فوتبال بتوانند شغل مناسبي يافته و زندگي درخوري داشته باشند

3.13 – تضمين فرصت هاي مساوي و بدون تبعيض براي اعضاء

3.14 – عضويت در انجمن هاي بين المللي و حهاني مربوط به داوران و فعاليت در چارچوب اهداف عاليه اينگونه انجمن ها.

ماده 4- تعريف عضويت :

4.1- داوران رسمي فوتبال که در ليگ برتر و ليگ دسته اول و داوران بازنشسته که به کار مربيگري، سرپرستي و مديريتي نپرداخته اند اعضاء «اتحاديه» خواهند بود.

4.2 – کليه داوران تابع شرايط و مقررات و آئين نامه‌هاي مصوب اتحاديه خواهند بود.

ماده 5- منابع مالي :

5-1- وروديه ، که هر داور يکبار و براي ورود به اتحاديه مي‌پردازد ؛

5-2- حق عضويت ساليانه ؛

5-3- دريافت کمک اختياري مالي از ديگر سازمانها ، ارگانها؛

5-4- ساير منابع.

ماده 6- ارکان اتحاديه :

6.1- مجمع عمومي

6.2- هيئت مديره

6.3 – بازرسان

ماده 7- مجمع عمومي :

7.1 – مجمع عمومي ؛ عاليترين مرجع تصميم گيري در «اتحاديه» مي‌باشد که بصورت عادي يا فوق‌العاده و با حضور اعضاء اصلي اتحاديه تشکيل مي‌شود. مجمع عمومي عادي سالي يکبار در سه ماهه اول هر سال و پس از پايان مسابقات و در پي اطلاع رساني موثر تشکيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يک نفر اعضاء و جهت تصويب هر پيشنهاد رأي موافق اکثريت نسبي اعضاي حاضر در جلسه ضروري است. درصورتيکه در دعوت اوليه تعداد حاضران به حد نصاب نرسد جلسه دوم پس از اطلاع رساني موثر به فاصله پانزده روز تشکيل شده و با هر تعداد حاضر رسميت خواهد يافت.

ماده 8- وظايف مجمع عمومي:

8.1- تعيين خط مشي کلي اتحاديه و تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه و ارائه آن به «مجمع» جهت تائيد نهايي ؛

8.2 – انتخاب و عزل هيئت مديره و بازرسان ؛

8.3- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرسان ؛

8.4- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره ؛

8.5 – تصويب ترازنامه و بودجه اتحاديه ؛

8.6 – تعيين نوع اطلاع رساني.

ماده 9- مجمع عمومي فوق العاده در هر زمان با رعايت تشريفات و اطلاع به کليه اعضاء ، با يکي از شرايط زير تشکيل خواهد شد :

9.1 – با درخواست هئيت مديره يا بازرسان ؛

9.2- با درخواست حداقل يک پنجم اعضاء اتحاديه.

تبصره 1- دعوت براي مجمع عمومي فوق‌العاده حداقل 15 روز قبل از تشکيل و پس از اطلاع رساني ، انجام خواهد شد.

تبصره 2- احراز رسميت تصميمات مجمع فوق‌العاده ، همان شرايط مجمع عمومي عادي خواهد بود.

ماده 10- مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مرکب از يک رئيس و يک منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.

تبصره 3- متقاضيان نامزدي براي هيئت مديره ، موظف هستند يک ماه قبل از انتخاب مجمع عمومي ، درخواست کتبي خود را به «مجمع» اعلام کنند ؛ فهرست نهايي را ، «مجمع» يک هفته قبل از برگزاري مجمع بطريق مقتضي به اطلاع تمامي اعضاء خواهد رساند.

ماده 11- هيئت مديره پس از مجمع عمومي فوق‌العاده ، عالي ترين رکن ” اتحاديه” بوده و مسئول اداره اتحاديه در حدود مقررات اين اساسنامه و آئين نامه‌هاي مربوط و مجري مصوبات مجمع عمومي مي‌باشد.

ماده 12- تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت مديره ، وظايف و اختيارات :

12.1- اعضاي اصلي هيئت مديره نه نفر و اعضاي علي البدل 2 نفر مي باشندکه شامل 5 داور فعال و 4 داور بازنشسته که از بين اعضاء اتحاديه براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است ؛وظايف هيئت مديره شامل:

12.2- اجراي مصوبات مجمع عمومي عادي و فوق العاده ؛

12.3 – رسيدگي به گزارشها ، پيشنهادها ، اعتراض‌ها ، شکايات اعضاء و بازرسان و اتخاذ تصميم درباره آنها ؛

12.4 – بررسي مسائل و موضوعاتي که در مسير تحقق اهداف اتحاديه پيش مي‌آيد و تعيين راه حل‌هاي عملي و اجرايي مناسب ؛

12.5 – گزارش عملکردها به مجمع عمومي ؛

12.6- دعوت براي تشکيل مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده ؛

12.7- رسيدگي به ترازنامه‌هاي مالي اتحاديه براي طرح و تصويب در مجمع عمومي ، پرداخت ديون و وصول مطالبات و افتتاح حساب بانکي ؛

12.8 حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول ، انجام تشريفات قانوني تعقيب امور قضايي و مالياتي و ثبتي ، در کليه مراحل در محاکم ، تعيين داور و وکيل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوي اتحاديه از طريق سازش ، درصورت اقتضا تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به شخص ثالث اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ؛

تبصره 4- بطور کلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فک رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غيرمنقول که مستلزم مجمع عمومي است ، به نام اتحاديه انجام دهد.

تبصره 5: جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد اين اساسنامه، اخذ تصميم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع اساسنامه اتحاديه دارا مي‌باشد.

12.9 – کليه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور با امضاي رييس هيئت مديره به اتفاق نايب رييس يا دبير يا خزانه‌دار اتحاديه همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود.

12.10 – دبير اتحاديه در حدود اختياراتي که از طرف هيئت مديره به وي تفويض مي‌گردد، نماينده اتحاديه محسوب شده و از طرف اتحاديه حق امضاء دارد.

12.11 – هيئت مديره مي‌تواند از بين اعضاي واجد شرايط و در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه، کميته‌هاي تخصصي اتحاديه را تشکيل دهد.

12.12 – تصميمات متخذه در کميته‌هاي تخصصي پس از تصويب در هيئت مديره قابل اجرا است.

12.13- اعضاي هيئت مديره حداکثر يک هفته بعد از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و بين اعضاي اصلي يک نفر را به عنوان رييس و يک نفر را به عنوان نايب رييس و يک نفر را به عنوان دبير و يک نفر را به عنوان خزانه‌دار براي مدت يک سال انتخاب خواهد کرد.

12.14 – هيئت رييسه اتحاديه از رييس هيئت مديره، نايب رئيس، دبير و خزانه دار تشکيل مي‌گردد. و رئيس هيئت مديره رييس اتحاديه محسوب مي‌شود و اداره جلسات را به عهده خواهد داشت و کليه مکاتبات رسمي به ارگانهاي حکومتي و دولتي و مشابه را به نمايندگي از طرف هيئت مديره امضا خواهد نمود.

تبصره 6: جلسات هيئت مديره با حضور نصف بعلاوه يک نفر اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره 7: شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا پنج جلسه متوالي در حکم استعفاء و عزل عضو غايب خواهد بود.

تبصره 8: در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده، به جاي عضو اصلي فعاليت خواهد نمود.

تبصره 9: هيئت مديره علاوه بر جلساتي که بطور مرتب هر هفته يک بار تشکيل خواهد داد، بنابه ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره تشکيل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

12.15 – نايب رييس هيئت مديره تدوين يکساله کليه برنامه‌هاي اجرايي اتحاديه براي تصويب در هيئت مديره و ابلاغ آن براي اجرا و مشارکت در تصميم‌گيري‌ها و امضا مکاتبات رسمي اتحاديه و اداره جلسات هيئت مديره در غياب و عدم حضور رييس هيئت مديره را عهده‌دار خواهد بود.

12.16 – دبير هيئت مديره که دبير اجرايي اتحاديه محسوب مي‌شود، تصميمات و مصوبات هيئت مديره و مجمع را از طريق سازمان اجرايي (کارمندان استخدامي) که مجوز استخدام آنها را از هيئت مديره کسب نموده است به اجرا مي‌گذارد. اتخاذ تصميمات و صدور دستورات اداري و اجرايي و انجام پيگيري‌ها و امضا مکاتبات لازم، تهيه و گزارش براي هيئت مديره و تنظيم دستور کار و تهيه صورت جلسه‌ها بر عهده دبير خواهد بود.

12.17 – خزانه‌دار هيئت مديره خزانه‌دار اتحاديه محسوب مي‌شود و علاوه بر امضا اسناد رسمي و بهادار و تعهد آور بهمراه رييس هيئت مديره و مهر اتحاديه امضا کليه مکاتبات لازم در حوزه فعاليت مقرر، مسئوليت برنامه ريزي مالي و بودجه بندي سالانه و پي‌گيري و وصول حق عضويت‌ها و کمک‌هاي مالي مردمي و دولتي را به نحو مقتضي و کنترل هزينه‌هاي اتحاديه و نيز تهيه دفاتر روزنامه و کل و آماده نمودن اظهارنامه مالياتي اتحاديه و ارائه آن به سازمان مالياتي کشور در موعد قانوني از طريق کادر اجرائي مالي به مورد اجرا خواهد گذاشت.

تبصره 10: تجديد انتخاب افراد مزبور در سال بعد بلامانع است.

تبصره 11: رييس هيئت مديره رييس اتحاديه محسوب شده. تشکيل و اداره جلسات هيئت مديره، را به عهده داشته و مکاتبات رسمي را به نمايندگي از طرف هيئت مديره امضا خواهد نمود.

تبصره 12: تشکيل و اداره جلسات در غياب و عدم حضور بموقع رييس به ترتيب به عهده نائب رئيس و دبير اتحاديه خواهد بود.

تبصره 13: دبير هيئت مديره که دبير اتحاديه نيز محسوب مي‌شود، تصميمات و مصوبات هيئت مديره و مجمع را، از طريق سازمان اجرايي که به تصويب هيئت مديره خواهد رسيد، به اجرا مي‌گذارد. اتخاذ تصميمات و صدور دستورات اداري و اجرايي و مالي، انجام پيگيري‌ها و امضا مکاتبات لازم، تهيه گزارش براي هيئت مديره و تنظيم دستور کار و تهيه صورتجلسات بر عهده دبير مي‌باشد.

تبصره 14: ساير اعضاي هيئت مديره نيز علاوه بر مشارکت در تصميم‌گيري‌ها، مسئوليت اجراي بخشي از وظايف هيئت مديره را با هماهنگي دبير و طبق آيين‌نامه داخلي که به تصويب هيئت مديره ‌مي‌رسد، بر عهده خواهد گرفت.

12.18 – هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود انتخابات هيئت مديره جديد را برگزار نمايد و نتيجه را يک هفته قبل از پايان تصدي خود به مجمع اعلام نموده و تا انتخاب هيئت مديره جديد و وظايف محوله را انجام دهد و براي تنظيم جريان امور اتحاديه اختيارات خود را اعمال نمايد.

12.19 – آيين نامه‌هاي اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب هيئت مديره و با اطلاع مجمع عمومي قابل اجرا خواهد بود.

ماده 13: مجمع عمومي عادي 1 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت يک سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره 15: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 14: وظايف بازرس و بازرسان

14.1-بررسي کليه اسناد و اوراق مالي اتحاديه و گزارش براي مجمع عمومي.

14.2- مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اتحاديه و تهيه گزارش عملکرد اتحاديه براي اطلاع مجمع عمومي.

14.3-گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.

ماده 15: کليه اسناد و مدارک اتحاديه اعم از مالي و غير مالي در هر زمان، بدون قيد و شرط بايد به وسيله هيئت مديره اتحاديه، جهت بررسي در دسترس هيئت بازرسان قرار گيرد.

ماده 16: بودجه اتحاديه از طريق جمع آوري هدايا و نيز حق عضويت اعضا تامين مي‌شود.

16.1- انتشارات و ديگر منابع خدماتي با تصويب هيئت مديره مي‌تواند محلي براي تامين بودجه اتحاديه باشد.

ماده 17: درآمد و هزينه‌هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت اطلاع به مجمع ارائه خواهد شد.

17.1- کليه دفاتر مالي اتحاديه در مواقع مراجعه مامورين مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

17.2- سال مالي اتحاديه منطبق بر سال هجري شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.

17.3- کليه وجوه مازاد بر هزينه‌هاي اتحاديه در حساب مخصوصي به نام اتحاديه نزد يکي از بانک‌هاي رسمي کشور نگهداري خواهد شد.

ماده 18: کليه مدارک رسمي اتحاديه، پرونده‌ها و نوشته‌هاي رسمي در دبيرخانه اتحاديه نگهداري مي‌شود، مکاتبات رسمي اتحاديه با امضا رييس هيئت مديره و يا نائب رئيس و يا دبير (در غياب رييس هيئت مديره) همراه با مهر اتحاديه خواهد بود.

تبصره 16: مصوبات و صورت جلسات هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

ماده 19: هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه و اعضاي هيئت مديره در صورتـي معتبر است که با تصويب مجمع عمومي باشد.

تبصره 17: اقامتگاه اعضاي هيئت مديره و اشخاص صاحب امضا و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع مجمع برسد و مادامي که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر خواهد بود.

ماده 20: مجمع داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصويب هيئت مديره تهيه و استفاده خواهد شد.

تبصره 18: هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم اتحاديه مسئوليت قانوني دارد.

ماده 21: انتشار هرگونه نشريه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت کامل قانون مطبوعات انجام مي‌شود.

ماده 22: با توجه به اين که اتحاديه ماهيتاً غير تجاري مي‌باشد نمي‌تواند اعمال تجاري انجام دهد.

ماده 23: در صورت انحلال اتحاديه، مجمع عمومي فوق‌العاده، هيئت تصفيه‌اي انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از اداي ديون و وصول مطالبات اتحاديه نسبت به واگذاري اموال و املاک به کميته داوران فدراسيون ويا اتحاديه مديران فوتبال اقدام نمايد.هيئت مذکور موظف است يک نسخه از شرح کامل جريان انحلال را جهت بررسي به مجمع ارسال دارد.

ماده 24: اين اساسنامه مشتمل بر 24 ماده و 18 تبصره مي‌باشد.

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.