سیامک کوروشی به ملوانیان اضافه شد

سیامک کوروشی بازیک فصل پیش نفت تهران که بازیهای درخشانی در نفت تهران داشته امروز با عقد قرارداد به ملوان همیشه قهرمان پیوست

امیدواریم که در ملوان موفق باشند

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.