اعلام برنامه کامل نیم‌فصل نخست لیگ دسته اول

‎هفته اول
* دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶‏
نفت مسجد سلیمان _ ماشین‌ سازی تبریز ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
راه‌آهن تهران – شهرداری ماهشهر ساعت ۱۸ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
ملوان بندرانزلی – آینده سازان برق جدید شیراز ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی انزلی
گل‌گهر سیرجان -اکسین البرز ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
شهرداری تبریز – مس کرمان ساعت ۱۸ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
ایران جوان بوشهر – نساجی مازندران ساعت ۲۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
خونه به خونه مازندران – مس رفسنجان ساعت  ۱۸ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
آلومینیوم اراک – صبای قم‎ ‎ساعت ۱۸ ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز- بادران تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏

هفته دوم
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶‏
صبای قم – نفت مسجدسلیمان
ماشین‌سازی تبریز – فجر سپاسی شیراز
بادران تهران – ایران‌جوان بوشهر
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
مس کرمان – خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان
آینده‌سازان برق جدید شیراز – راه‌آهن تهران
شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز
اکسین البرز – ملوان بندر انزلی

‎هفته سوم
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶‏
گل‌‌گهر سیرجان -ماشین‌سازی تبریز
ایران‌جوان بوشهر – نفت مسجدسلیمان
شهرداری ماهشهر – آینده‌سازان برق جدید شیراز
راه‌آهن تهران – مس کرمان
آلومینیوم اراک – نساجی مازندران
فجر سپاسی شیراز – مس رفسنجان
خونه به خونه مازندران – صبای قم
شهرداری تبریز- اکسین البرز
ملوان بندرانزلی – بادران تهران

‎* ‎هفته چهارم
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶‏
مس رفسنجان – شهرداری ماهشهر
نفت مسجد سلیمان – فجر سپاسی شیراز
ماشین‌سازی تبریز – ایران‌جوان بوشهر
بادران تهران – آلومینیوم اراک
نساجی مازندران – خونه به خونه مازندران
مس کرمان – گل‌گهر سیرجان
اکسین البرز – راه‌آهن تهران
آینده‌سازان برق جدید شیراز – شهرداری تبریز
صبای قم – ملوان بندر انزلی

*هفته پنجم
دوشنبه  ۲۷ شهریور ۱۳۹۶‏
راه‌آهن تهران – ماشین‌سازی تبریز
آلومیینوم اراک – نفت مسجدسلیمان
خونه به خونه مازندران – فجرسپاسی شیراز
آینده‌سازان برق جدید شیراز – اکسین البرز
ملوان بندرانزلی – مس کرمان
شهرداری ماهشهر – نساجی مازندران
گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان
ایران‌جوان بوشهر – صبای قم
شهرداری تبریز – بادران تهران

‎* هفته ششم
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶‏
اکسین البرز – شهرداری ماهشهر‎ ‎
مس کرمان – آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
فجرسپاسی شیراز – ایران‌جوان بوشهر‎ ‎
ماشین‌سازی تبریز – آلومینیوم اراک‎ ‎
نفت مسجدسلیمان – خونه به خونه مازندران
صبای قم – گل‌گهر سیرجان
بادران تهران – راه‌آهن تهران
مس رفسنجان – شهرداری تبریز
نساجی مازندران – ملوان بندرانزلی

‎ ‎* هفته هفتم
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶‏
شهرداری تبریز – ماشین‌سازی تبریز
راه‌آهن تهران – نفت مسجدسلیمان
آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز
خونه به خونه مازندران – ایران‌جوان بوشهر
شهرداری ماهشهر – مس کرمان
اکسین البرز – نساجی مازندران
ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان
آینده‌سازان برق جدید شیراز  – صبای قم
گل‌گهر سیرجان – بادران تهران

‎ * هفته هشتم
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶‏
صبای قم – شهرداری ماهشهر
ماشین‌سازی تبریز – آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
مس کرمان – اکسین البرز
ایران‌جوان بوشهر – آلومینیوم اراک
بادران تهران – خونه به خونه مازندران
فجرسپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان  – راه‌آهن تهران
نساجی مازندران – شهرداری تبریز
نفت مسجدسلیمان – ملوان بندرانزلی

‎ *  ‎هفته نهم‎ ‎
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶‏
خونه به خونه مازندران – ماشین‌سازی تبریز
شهرداری تبریز – نفت مسجدسلیمان
شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز
گل‌گهر سیرجان  – ایران‌جوان بوشهر
ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک
مس کرمان – نساجی مازندران
اکسین البرز – مس رفسنجان
راه‌آهن تهران – صبای قم
آینده‌سازان برق جدید شیراز  – بادران تهران

‎ ‎*هفته دهم
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶‏
بادران تهران – شهرداری ماهشهر
نساجی مازندران – آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
ماشین سازی تبریز – اکسین البرز
مس رفسنجان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – خونه به خونه مازندران
نفت مسجد سلیمان – گل‌گهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز – راه‌آهن تهران
صبای قم – شهرداری تبریز
ایران جوان بوشهر – ملوان بندرانزلی

‎ ‎هفته یازدهم‎ ‎
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶‏
ملوان بندرانزلی – ماشین‌سازی تبریز
شهرداری ماهشهر – نفت مسجد سلیمان
آینده‌سازان برق جدید شیراز  – فجرسپاسی شیراز
راه‌آهن تهران – ایران‌جوان بوشهر
شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران – مس رفسنجان
مس کرمان – صبای قم
اکسین البرز – بادران تهران

‎* ‎هفته دوازدهم
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶‏
ماشین‌سازی تبریز – شهرداری ماهشهر
مس رفسنجان – آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
صبای قم – اکسین البرز
نفت مسجدسلیمان – مس کرمان
بادران تهران – نساجی مازندران
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان
خونه به خونه مازندران – راه‌آهن تهران
ایران‌جوان بوشهر – شهرداری تبریز
فجر سپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی

* هفته سیزدهم
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶‏
مس کرمان – ماشین‌سازی تبریز
آینده‌سازان برق جدید شیراز  – نفت مسجدسلیمان
اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز
شهرداری ماهشهر – ایران‌جوان بوشهر
راه‌آهن تهران – آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز – خونه به خونه مازندران
ملوان بندرانزلی – گل‌گهر سیرجان
نساجی مازندران – صبای قم
مس رفسنجان – بادران تهران

‎* هفته چهاردهم
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶‏
آلومینیوم اراک – شهرداری ماهشهر‎ ‎
ایران‌جوان بوشهر – آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
نفت مسجدسلیمان -اکسین البرز
بادران تهران – مس کرمان
ماشین‌سازی تبریز – نساجی مازندران
صبای قم – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – راه‌آهن تهران
فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز
خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی

‎* ‎هفته پانزدهم
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶‏
مس رفسنجان – ماشین‌سازی تبریز
نساجی مازندران -نفت مسجدسلیمان
مس کرمان -فجرسپاسی شیراز
اکسین البرز – ایران‌جوان بوشهر
آینده‌سازان برق جدید شیراز  – آلومینیوم اراک
شهرداری ماهشهر – خونه به خونه مازندران
شهرداری تبریز – گل‌گهر سیرجان
صبای قم – بادران تهران
راه‌آهن تهران – ملوان بندرانزلی

‎ هفته شانزدهم
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶‏
ملوان بندرانزلی – شهرداری ماهشهر
گل‌گهر سیرجان  – آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
خونه به خونه مازندران – اکسین البرز
آلومینیوم اراک – مس کرمان
فجرسپاسی شیراز – نساجی مازندران
ایران‌جوان بوشهر – مس رفسنجان
ماشین‌سازی تبریز – صبای قم
نفت مسجدسلیمان – بادران تهران
راه‌آهن تهران – شهرداری تبریز

‎ ‎* هفته هفدهم
دوشنبه ۲۰  آذر ۱۳۹۶‏
بادران تهران – ماشین‌سازی تبریز
مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان
صبای قم – فجرسپاسی شیراز
مس کرمان – ایران‌جوان بوشهر
اکسین البرز -‌ آلومینیوم اراک
آینده‌سازان برق جدید شیراز – خونه به خونه مازندران
شهرداری ماهشهر – گل‌گهر سیرجان
نساجی مازندران – راه‌آهن تهران
شهرداری تبریز – ملوان بندر انزلی

انتهای پیام/

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.