آیا اجازه تعویض چهارم داده میشود ؟

در جلسه شماره 126 برد بين المللي که در تاريخ 3 مارچ در انگلستان برگزار مي گردد در خصوص مسائل زير تصميم گيري مي شود:

 1- اجازه تعويض چهارم در صورتي که مسابقه اي به وقت اضافه کشيده شود.

2-متن جديد در خصوص تکل که مجازات سه گانه ناميده مي شود و توسط فيفا براي جام جهاني 2014 پيشنهاد شده است.

3- همچنين بروزکردن تکنولوژي آزمايش استفاده از توپ هاي هوشمند درکمک به داور براي تشخيص  عبور توپ از خط درواز.ه

4- بروز کردن تجربه استفاده از داور در پشت دروازه ها.

5- بحث در خصوص سمينار حجاب در شهر امان در اکتبر2011 برگزار شده است

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.